Lidmaatschap Club van 100

De Stichting Smile2Gambia heeft ten doel het ondersteunen en begeleiden van educatieve, medische, maatschappelijke en particuliere projecten in en ten behoeve van de bevolking van Gambia om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen bij de voorziening in hun basale levensbehoeften. Verder heeft de Stichting tot doel de bevolking van Gambia te ondersteunen en te begeleiden in hun groei en ontwikkeling naar zelfvoorziening.

Om de doelen van de Stichting te bereiken is naast inzet van de betrokkenen in Gambia, de inzet nodig van vrijwilligers en donaties in goederen en/of geld.

Via de verschillende Facebook-pagina’s van de Stichting worden er regelmatig voor kleinere projecten eenmalige donaties gevraagd.

Voor de werkzaamheden van de Stichting wordt u verwezen naar de Facebookpagina en/of website van de Stichting Smile2Gambia.

Met zo weinig mogelijk geld en zoveel mogelijk werkzaamheden op vrijwillige basis en zelfredzaamheid van de bewoners van Gambia, wordt aan de doelstellingen van de Stichting gewerkt. Natuurlijk is er ook geld nodig, belangrijk is om wat geld op de bank te hebben om projecten met prioriteit te kunnen financieren. Het bestuur van de Stichting heeft gemeend dat de oprichting van een Club van 100 kan zorgen voor enige stabiliteit in het inkomen van de Stichting.

De doelgroep van De Club van 100, zijn zowel privépersonen als bedrijven die de Stichting een warm hart toedragen.

Een lidmaatschap van de Club van 100 is op individuele basis, maar kan via een bedrijf gefactureerd worden. Je wordt lid voor een periode van 5 jaar door een jaarlijkse donatie van € 50,- op rekening NL 07 INGB 0006 5892 98 t.n.v. Stichting Smile2Gambia onder vermelding Club van 100.

De jaarlijkse gift die voor tenminste 5 jaar wordt vastgelegd, wordt door de belastingdienst als een periodieke gift gezien.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag doneren.

Wat zijn de voordelen voor de donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt, via uw aangifte bij de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

· Meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen, of

· Meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen. Voor 2020 zijn er twee tarieven inkomstenbelasting, namelijk 37,35 % en 49,5 %. In het gunstigste geval krijgt u dus bijna de helft van uw donatie terug van de belasting.

Wat te doen om gebruik te kunnen maken van de fiscale regeling?

U kan gebruik maken van ons formulier “Overeenkomst Periodieke Schenking”.

Het door u ingevulde en ondertekende formulier kan worden verstuurd naar Stichting Smile2Gambia p/a Topaas 52, 2651 RS, Berkel en Rodenrijs.

Ook kan u het ingevulde en ondertekende formulier inscannen en deze sturen naar het email adres info@smile2gambia.

Vervolgens wordt het door u getekende formulier, ondertekend door een lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Smile2Gambia en ten behoeve van uw administratie aan u worden teruggezonden via de mail of per post.

Binnen twee weken na ontvangst van u ondertekende formulier wordt u via de Stichting een betaalverzoek gedaan van het te doneren bedrag. Dit herhaalt zich jaarlijks in dezelfde maand dat de eerste donatie is gedaan en voor de periode duur zoals overeengekomen is.

Giften die gedaan zijn voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als aftrekbare periodieke gift.

Een voorwaarde voor de belastingaftrek is dat de schenker niets voor zijn donatie terug krijgt. De donatie moet volledig worden gebruikt voor de het uitvoeren van de doelstellingen van de Stichting.

De namen van bedrijven en personen die zich verbinden met de Stichting Smile2Gambia zullen als deelnemer van de Club van 100 op de website worden genoemd en zullen als vrienden van de Stichting worden gezien.